นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท Future Spirits (Thailand) Co., Ltd. (จากนี้ไปขอใช้คำว่า "เรา") มีการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา (จากนี้ไปขอใช้คำว่า "การให้บริการ") และได้กำหนดมาเป็นข้อๆดังนี้

ข้อที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
 • "ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึงข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งที่ระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ หากเราไม่ (หรืออย่างน้อยไม่ต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างไม่เป็นสัดส่วน) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลนี้ไปยังตัวคุณโดยตรงเป็นการส่วนตัวได้ ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว
 • "ข้อมูลส่วนตัว" หากพูดตามที่นอกเหนือจากภาษากฎหมายเบื้องต้นแล้ว สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น การบริการที่ใช้ สินค้าที่ซื้อ ข้อมูลย้อนหลังของหน้าเว็บไซต์ที่ได้เยี่ยมชม คีย์เวิร์ดที่ผู้ใช้กรอกตอนค้นหา วันเวลาที่ใช้บริการ วิธีการใช้บริการ สภาพแวดล้อมในการใช้บริการ หมายเลขไปรษณีย์ เพศ อาชีพการงาน อายุ IP Address ข้อมูลCookies ตำแหน่ง ข้อมูลหมายเลขของอุปกรณ์ เป็นต้น
ข้อที่ 2 วิธีการเก็บข้อมูลส่วนตัว

เราสามารถถามผู้ใช้บริการถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส เลขที่บัญชี หมายเลขเครดิตการ์ด หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้มาใช้บริการได้ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวต่างๆนั้น เราสามารถได้รับมาจากบริษัทพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการในด้านข้อมูลต่างๆได้เช่นกัน

เราสามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการได้เมื่อผู้ใช้บริการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือใช้บริการในเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวเช่น การบริการที่ใช้ สินค้าที่ซื้อ ข้อมูลย้อนหลังของหน้าเว็บไซต์ที่ได้เยี่ยมชม คีย์เวิร์ดที่ผู้ใช้กรอกตอนค้นหา วันเวลาที่ใช้บริการ วิธีการใช้บริการ สภาพแวดล้อมการใช้บริการ หมายเลขไปรษณีย์ เพศ อาชีพการงาน อายุ IP Address ข้อมูลCookies ตำแหน่ง ข้อมูลหมายเลขของอุปกรณ์ ฯลฯ

ข้อที่ 3 จุดประสงค์ของการเก็บ/ใช้ข้อมูลส่วนตัว

จุดประสงค์ของการเก็บ/ใช้ข้อมูลส่วนตัวนั้น เป็นดังนี้

 • เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมด้วยข้อมูลที่ให้ผู้ใช้ตระหนัก มองเห็นและสามารถแก้ไขสถานะการใช้งานของตัวเอง ด้วยข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ การชำระเงิน
 • เพื่อเป็นการติดต่อผู้ใช้งาน เพื่อแจ้ง ติดต่อส่งสินค้า ให้กับผู้ใช้บริการ โดยข้อมูลจำพวก ชื่อ ที่อยู่ นั้นมีความจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว
 • เพื่อเป็นการยืนยันตัวจริงของผู้ใช้บริการผ่านทางข้อมูล ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชี หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประชาชน ฯลฯ
 • เพื่อเป็นการแจ้งชำระเงินให้กับผู้ใช้บริการ โดยผ่านทางข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการชำระเงิน เช่น ชื่อสินค้าที่สั่งซื้อ ปริมาณ รูปแบบการใช้บริการ ระยะเวลา จำนวนครั้ง จำนวนเงิน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ
 • เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลบนหน้าจอแสดงผลให้กรอกข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว และเพื่อโอนถ่ายข้อมูลไปที่บริการอื่นๆตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อเป็นการระบุตัวผู้ใช้บริการที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบการให้บริการของเรา การใช้บริการอย่างไม่ถูกวัตถุประสงค์ และไม่ถูกต้อง เช่น การสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก หรือ การชำระเงินที่ล่าช้า
 • เพื่อเป็นการประสานงานในการติดต่อให้กับผู้ใช้บริการที่มีการสอบถามเข้ามา โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับแจ้งมานั้นมาช่วยในการดำเนินการและประสานงานบริการให้กับผู้ใช้บริการได้
 • เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่เป็นไปในทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ได้แจ้งไปเบื้องต้น
ข้อ 4 การส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอก
 • เราไม่ทำการส่งข้อมูลให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกใดๆ โดยไม่ขออนุญาตจากผู้ใช้ล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

  • กรณีที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายใดๆ
  • กรณีที่การขออนุญาตจากผู้ใช้มีอุปสรรค และมีความจำเป็นต้องปกป้องทรัพย์สิน ร่างกาย หรือชีวิต ณ เวลานั้นๆ
  • กรณีที่การขออนุญาตจากผู้ใช้มีอุปสรรค และมีความจำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กอ่อน หรือการพัฒนาทางสาธารณสุขโดยรวม
  • กรณีที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการก้าวก่ายในการทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อจะต้องขออนุญาตจากผู้ใช้ และมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือตามกฎหมายและข้อบังคับกับเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
  • เราจะทำการแจ้งล่วงหน้าถึงหัวข้อดังต่อไปนี้ ก่อนที่ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอก
   • แจ้งบุคคลหรือองค์กรภายนอกถึงจุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนตัว
   • รายการของข้อมูลที่จะให้บุคคลหรือองค์กรภายนอก
   • วิธีการ ขั้นตอนการให้ข้อมูลแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก
   • การยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอกตามการชี้แนะของเจ้าของข้อมูล
 • กรณีดังต่อไปนี้ จะไม่มีผลใดๆกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก และถึงแม้จะมีบทบัญญัติเบื้องต้นก็ตาม

  • กรณีที่เราให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดหรือบางส่วนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของเรา
  • เมื่อได้รับข้อมูลส่วนตัว อันเนื่องมาจากผลจากการการสืบทอดทางธุรกิจ เช่น การยุบรวมบริษัท ฯลฯ
  • กรณีที่ข้อมูลส่วนส่วนตัวถูกนำไปใช้ควบคู่กับบุคคลเฉพาะเจาะจง อย่างน้อยเจ้าของข้อมูลจะต้องมีความตระหนักหรือได้รับการแจ้งถึงการนำข้อมูลของตนเองไปใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ควบคู่ ขอบเขต ผลลัพธ์ ชื่อของผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ เป็นต้น
ข้อที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
 • หากเราได้รับการร้องขอจากเจ้าตัวให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตน เราจะดำเนินการทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนั้นๆทันที อย่างไรก็ตามหากข้อมูลดังกล่าวตกอยู่ภายใต้กรณีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ อาจมีกรณีที่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และหากได้รับแจ้งไม่ให้เปิดเผยข้อมูล เราก็จะดำเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลทันที อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนั้น จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ต่อกรณี
  • เมื่อมีความเสี่ยงอันตรายต่อทรัพย์สิน ร่างกาย ชีวิต หรือผลประโยชน์ของบุคคลนั้นๆ บุคคลหรือองค์กรภายนอก
  • เมื่อมีความเสี่ยงที่จะแทรกแซงหรือขัดขวางการดำเนินการธุรกิจของเรา
  • ในกรณีที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ
 • ถึงแม้จะมีบทบัญญัติเบื้องต้นก็ตาม ตามหลักการแล้ว เราไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เช่น ข้อมูลประวัติ ข้อมูลลักษณะ นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น
ข้อที่ 6 การแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • หากข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการของเราเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องผู้ใช้บริการสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหรือลบข้อมูลส่วนตัวได้ตามขั้นตอนที่เรากำหนด
 • หลังจากได้รับแจ้ง เราจะแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวในทันที พร้อมทั้งแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการถึงการดำเนินการ เพราะเราให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และการตอบสนองต่อคำร้องขอนั้นๆ
ข้อที่ 7 การยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ในกรณีที่เราได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของข้อมูลส่วนตัว ว่ามีการนำข้อมูลของตนไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ เกินขอบเขตวัตถุประสงค์ หรือการนำไปใช้อย่างผิดวิธี และต้องการให้หยุดการนำข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวนั้นไปใช้งานต่อ หรือมีความประสงค์ที่จะลบข้อมูลนั้นๆ ทางเราจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามผลลัพธ์การตรวจสอบนั้นๆ รวมไปถึงการแจ้งเตือนถึงผู้ร้องเรียนถึงผลลัพธ์การดำเนินการ เพียงแต่ทว่าการระงับการใช้ข้อมูลส่วนตัวนั้น เป็นการดำเนินการที่มีต้นทุนในหลายแบบค่อนข้างสูง ถ้าเป็นไปได้ เราจะใช้มาตรการทางเลือกอื่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของแต่ละบุคคล

ข้อที่ 8 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • เนื้อหาของนโยบายดังกล่าวนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งเตือนผู้ใช้บริการล่วงหน้า
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลนับจากเวลาที่มีการแสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นกรณีอย่างอื่น
ข้อที่ 9 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ในกรณีที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของเรา สามารถติดต่อมาได้ทีนี่

ที่อยู่บริษัท:No.39 Room 301, 3rd Floor, Sukhumvit 71 Rd., Khwaeng Phra Khanong Nuea, Khet Watthana, Bangkok
ชื่อบริษัท:Future Spirits (Thailand) Co., Ltd
โทรศัพท์:02-261-2297