ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้บริหารและจัดทำโดยบริษัท Future Spirits (Thailand) Co., Ltd. (ตั้งแต่นี้ไปขออนุญาตย่อว่า "เรา")
ขอให้ผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเรา อ่านและทำความเข้าใจกับข้อกำหนดด้านล่างนี้ด้วย

ข้อห้าม

เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ ท่านได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข ทั้งหมด ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้โดยปราศจากข้อแม้หรือข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

  • ห้ามละเมิดหรือกระทำกิจกรรมใดๆโดยใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดความเสียกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินของเรา บุคคลหรือองค์กรภายนอกใดๆ
  • ห้ามละเมิดหรือกระทำกิจกรรมใดๆโดยใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราที่มีแนวโน้มทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำกิจการและการทำกำไรของเราหรือบุคคลหรือองค์กรภายนอก
  • ห้ามละเมิดหรือกระทำกิจกรรมใดๆโดยใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราที่มีแนวโน้มส่งผลไม่ดีต่อกฎระเบียบและศีลธรรมสาธารณะ
  • ห้ามละเมิดหรือกระทำกิจกรรมใดๆโดยใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือเกี่ยวพันไปกับการก่ออาชญกรรมใดๆ
  • ห้ามละเมิดหรือกระทำกิจกรรมใดๆโดยใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราในการปลอมแปลงข้อมูลการสมัคร ลงทะเบียนอีเมล์แอดเดรสของผู้อื่น
  • ห้ามละเมิดหรือกระทำกิจกรรมใดๆโดยใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราในการทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์ หรือกิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงไปสู่การค้าพาณิชย์
  • ห้ามละเมิดหรือกระทำกิจกรรมใดๆโดยใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราในการแอบอ้างชื่อเราให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกที่อาจส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเรา
  • ห้ามละเมิดหรือกระทำกิจกรรมใดๆโดยใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราในการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ไวรัส หรือ กิจกรรมใดๆที่ใกล้เคียง หรือ เกี่ยวข้องกับข้อดังกล่าว
  • ห้ามละเมิดหรือกระทำกิจกรรมใดๆที่มีแนวโน้มไปทางการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ กฎข้อบังคับต่างๆ
  • ห้ามละเมิดหรือกระทำกิจกรรมใดๆที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมในแง่ต่างๆกับทางเรา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ ท่านได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข ทั้งหมด ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้โดยปราศจากข้อแม้หรือข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ถึงแม้ว่าเว็บไซต์ของเรานั้นได้มีการตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์ก็ตาม แต่ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ ณ เวลาที่ผู้มาใช้บริการได้เห็นนั้น ไม่ได้เป็นเครื่องหมายการยืนยันว่าข้อมูลนั้นๆถูกต้องครบถ้วนดี ซึ่งหมายถึง ทางเราไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กับข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรืออุปกรณ์ใดๆของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในทุกกรณี และเราขอสงวนสิทธิ์ไม่มีความรับผิดชอบกับเนื้อหาภายในของแต่ละลิ้งค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราในทุกกรณีเช่นกัน

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏในเว็บไซต์ รวมถึงแค่ไม่จำกัดเพียงรูปภาพ ภาพถ่าย ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาเหล่านั้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ การใช้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายเครื่องหมายการค้า ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง แก้ไขเนื้อหาใดๆ หรือ ทำซ้ำ นำเสนอสู่สาธารณชน เผยแพร่ หรือใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ทั้งนี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตในการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์อื่น หรือ ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม